Home
Brief Introduction
Leaders
Duty
Sub Units
Awards
Culture Bureaus
Zhejiang Culture & Art
Culture Themes
Zhejiang Folk Art in Song and Yuan Dynasty

     Zhejiang folk art can date back to as early as Song dynasty. In northern Song period, the prevailing performance in Zhejiang was Xiao-Chang (vocal tunes) and Da-Qu mainly for the entertainment of the officials. Most of the Xiao-Chang performers were singing girls in the cities, while Da-Qu was a kind of grand singing and dancing program. When the officials were holding a banquet, the performer would sing some extracts of Da-Qu to entertain the guests.
     In southern Song period, dozens of genres of popular entertainment consisting of talking and singing mushroomed in Hangzhou and other cities. According to books like Travel in the Capital, Fan Sheng Lu, Meng Liang Lu, The Past Stories of Wulin, Drunk's Talk and Yi Jian Zhi, the fashionable genres of singing and talking included Shuo Hua, Chang Zhuan, Ya Ci, Tao Zhen, He Sheng, Shang Mi, Dao Qing, Xiao-Chang, Shua Ling, Piao Chang, Yin Jiao, Xiang Sheng, Gu Zi Ci, Zhu Gong Diao, Shuo Sun Hua, Zhuang Xiu Cai, Qiao He Sheng, Xue Xiang Tan, Tan Chang Yin Yuan, etc.
ษฯาปาณ 1 2 3 4 5 6 7 ฯยาปาณ
[ close ]
 
Copyright (c) 2005 ZJWH.GOV.CN All rights reserved.
Power By Hangzhou Edior Network Technology Dev Co.,LTD.