Home > Illustrated Zhejiang > 

Root carvings (Shengzhou, Kaihua County, Jinyun county)

Source: Updated:2018-06-27